اینجا ایران است.


حاکمش نائب امام زمان و پاکتــــــــــــــرین رهــــــــــــــــبر جهان است.


قدرت بسیجیانش کابوس اهریمنان است.


اینجا اجناس گران است زیرا تحریم دشمنان است.


اما ایرانی صبور و قهرمان است.


هدف ما از زندگی نان نیست حفظ ایمان است.


زندگی همچون امتحان است.


کسی قبول می شود که در خط شهیدان است.


پیروی از ولایت وصیت انان است.


ایرانی غیور و با وجدان است.


نه فلسطین بلکه حامی تمام مظلومان است.


ایرانی به حسین (ع) به رهبرت به کشورت و به خودت افتخار کن