چادر چیست؟


جواب:كتاب دنیا ، صفحه ی سیاه ، بند حیا

چادر یعنی هیچ وقت اجازه نمیدم مرز بین ما شکسته بشه...!

چادر یعنی به راحتی نمیتونی منو به دست بیاری...

چادر یعنی به طرز فكرم اهمیت بده نه به اندامم...

چادر یعنی من فقط برای یك نفرم...

چادر یعنی امام زمان،هنوز كسای هستن كه منتظرت موندن....

چادر یعنی من هنوز دنبال لذتم(اما از نوع بهشتی)

چادر یعنی من میتونم خلاف جهت آب شنا کنم ...!

چادر یعنی انتهای یک نگاه هرزه ...!

چادر یعنی هیچ وقت نفهمی من چی می گم...

چادر،سند بندگی من....