اهل ایرانم من

نان و آبم موجود زندگی ام ساده

وطنم موطن مردان خداست

کار من عاشقی است

مقصدم پوچ و عبث نیست و من

دم به دم می پویم تا که هر دم

دری از عشق زخود بگشایم

اهل ایرانم من

رهبری دارم من

چهره اش چون گل بی نام ونشان

قامتش قامت رعنا و عیان

خنده اش شیرین تر ز هر آن شهد و عسل

سخنانش چو گهر

شیوه اش حیدری است

و من تازه قلم

به همین می نازم

رهبرم سید علی است

خط من پیروی از راه ولی است

و به خود می بالم