یا زهرا.....


اگر تربیت " غلط "اینگونه آموخت


که مرد میتواند زنش را بزند !


اسلام به ما آموخت که زن ریحانه است


و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی و آسایشش را فراهم کند...


اگر تربیت " غلط " گفت که


زن عقلش نصف مرد است و نمی تواند به تنهایی در دادگاه شهادت دهد


شهید مطهری در کتاب حقوق زن به ما گفت :


که زن احساسات و عواطفش دوبرابر مرد است و از این رو


ممکن است در شهادت دادن دچار تزلزل شود...اگر تربیت " غلط " گفت


که دیه زن نصف دیه ی مرد است


چون ارزشش کمتر از مرد است...؛


شهید مطهری در کتاب حقوق زن به ما آموخت که :


اگر من کشته شوم برای اینکه مادرت در آسایش تو را بزرگ کند


دیه ی من بیشتر است....اگر تربیت " غلط " اینگونه آموخت که


غیرت داشتن دخالت کردن است و حیا را در صندوق کردن.


شهید مطهری به ما گفت:


غیرت، عشق مرد به ناموسش است ؛ و حیا، احترام زن به خودش...

دسته بندی : حجاب برتر ,