عید فطر روز پاداش گرفتن و رویت رحمت الهی بعد از ماه رمضان است. (امام خامنه ای)


قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را

 
ساقی امشب می کند تعطیل این میخانه را


گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید


خورده یا نا خورده باید ترک کرد این خانه را