مـیـتـَرسَـم اَز ؛ دُخـتـَرآیی کـهـ شَـرم وَ حَـیـآ نـَدآرن ..

ایـنـآیـی کـهـ هـَر روز بـآ یـکـی مـی پـَـرَن ..

×ایـنـآیی کـهـ بـخـآطـر یـهـ پـسـَر ، هـزآرتـآ دروغ بـهـ پـدَر مـآدَرشـون مـیـگـن×

||ایـنـآیـی کـهـ اَز اِحـسـآسـآت بـویـی نـَبـُردَن||

ایـنـآیـی کـهـ ظِـرآفـَت زَنـونـهـ نـَدآرَن

ایـنـآیـی کـهـ بــَـد دَهَنن

ایـنـآیـی کـهـ شـیـطَـنـَتـو بـآ هـَـرزگـی اِشـتـبـآه گِـرفـتـَن

ایـنـآیـی کـهـ بـهـ جـآیِ شـیـطَـنـتـآیِ دُخـتـرونـهـ ، کـآرشـون شـُدهـ تـیـغ زَدَن

وَ دُنـیـآشـون شـُده مـُدلِ مـآشـیـن وَ پـول وَ شـآرژ مـیـتـَرسـَم ..

مـیـتـَرسـَم اَز دُخـتـَرآیـی کـهـ دیـگـهـ دُخـتـَر نـیـسـتـَن

"بـآنـو .. قـَـدرِ خـودتـو بـدون .. خـیـلـی بـیـشـتـَر اَزیـنـآ مـی اَرزی .. "

دسته بندی : حجاب برتر ,