خدایا...
من كه از كوی تو بیرون
نرود پای خیالم ...
چه برانی چه بخوانی
چه به اوجم برسانی...
چه به خاكم بكشانی...
نه من انم كه برنجم...
 نه تو انی كه برانی...